Chính sách bảo mật

1. Đồng ý chấp nhận Chính sách bảo mật của người dùng.

Khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi, cụ thể là khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi và cấp quyền cho ứng dụng trên các thiết bị của bạn, bạn được yêu cầu phải đồng ý chấp nhận với Chính sách Bảo mật này và cung cấp cho chúng tôi sự đồng ý khi cần, đối với việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân, chịu trách nhiệm theo các điều khoản quy định trong chính sách này, bao gồm cả việc gửi thông tin liên lạc điện tử, tùy theo từng trường hợp khác nhau.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân (Dữ liệu liên hệ).

Nếu bạn gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào có dữ liệu cá nhân về bạn hoặc về một bên thứ ba, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn gửi cho chúng tôi.

Dữ liệu điều hướng. Do các tiêu chuẩn giao tiếp internet, khi bạn truy cập website , chúng tôi sẽ tự động nhận được URL của trang web. Chúng tôi cũng nhận được địa chỉ Giao thức Internet ("IP") thiết bị của bạn và loại trình duyệt bạn đang sử dụng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để phân tích xu hướng tổng thể nhằm cải thiện dịch vụ.

2. Các dữ liệu khác

If you send us any email with personal data about you or a third party, we will process the personal data you send us.

Vị trí. Cho phép ứng dụng sử dụng GPS hoặc Internet để truy cập vào vị trí của thiết bị. Bỏ qua tối ưu pin. Giúp ứng dụng không bị hạn chế hoạt động.

Hiển thị trên ứng dụng khác. Cho phép ứng dụng hiển thị cửa sổ pop-up đè lên trên các ứng dụng khác.

Truy cập thông báo. Cho phép phép ứng dụng truy cập vào các thông báo.

Truy cập dữ liệu sử dụng thiết bị. Cho phép ứng dụng truy cập lịch sử sử dụng ứng dụng trên thiết bị.

Thiết lập VPN. Giúp ứng dụng SafeMobile bảo vệ bạn trên không gian mạng.

Quản trị thiết bị. Giúp ứng dụng ngăn chặn việc bị gỡ cài đặt.

Trợ năng (Accessibility). Cho phép ứng dụng thiết lập chính sách sử dụng ứng dụng và thiết bị.

Các dữ liệu này chúng tôi thu thập tùy thuộc vào ứng dụng và hệ điều hành của thiết bị, phục vụ cho các tính năng cần thiết của ứng dụng. Tất cả các thông tin chúng tôi thu thập sẽ không được tiết lộ cho bên thứ 3 nếu không có sự đồng ý của bạn.

3. Cơ sở pháp lý.

  • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi là quản lý các dịch vụ và thực hiện các hành động mà bạn đang yêu cầu chúng tôi xử lý. Chúng tôi sẽ xem xét mọi tác động có thể xảy ra (cả tích cực và tiêu cực) đối với bạn và quyền lợi của bạn trước khi xử lý các dữ liệu của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.
  • Trong những trường hợp cụ thể, để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý mà chúng ta phải tuân theo.

4. Sử dụng dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

  • Liên hệ với bạn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.
  • Quản lý dịch vụ hoặc hành động mà bạn đang yêu cầu chúng tôi xử lý.

5. Tiết lộ dữ liệu.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với tính bảo mật nghiêm ngặt theo luật pháp hiện hành. Trừ khi có chỉ định khác, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển nhượng cho các bên thứ ba danh sách dữ liệu cá nhân, cũng như bất kỳ loại dữ liệu nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu như sau:

  • Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty nào quan tâm đến việc mua lại công ty của chúng tôi (toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của công ty), cấp quyền truy cập cho bất kỳ kiểm toán viên quốc gia hoặc quốc tế nào để thực hiện "thẩm định".
  • Chúng tôi có thể cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng việc truy cập và xử lý đó là cần thiết đối với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách hợp lý. Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý chúng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào khác sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ và chúng tôi chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

6. Các biện pháp an ninh.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật và kế hoạch bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của bạn cũng như bảo vệ chống lại việc truy cập, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép các dữ liệu này.

7. Lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo, hoặc cho đến khi bạn hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Sau khoảng thời gian đó, dữ liệu sẽ được lưu trữ (theo cách được khóa và bảo mật) trong khoảng thời gian bắt buộc phải chịu trách nhiệm pháp lý và hành chính, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và các mục đích khác nêu trên (có thể lên đến 10 năm theo pháp luật hiện hành).

8. Quyền của Người dùng.

Bạn được thông báo rằng bạn có thể thực hiện bất kỳ lúc nào quyền đối với tính di động của dữ liệu được bạn gửi cho chúng tôi bao gồm: truy cập, chỉnh sửa, xóa, chặn và phản đối bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu cá nhân nào của bạn bằng cách gửi yêu cầu email tới [email protected] Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với quá trình xử lý của chúng tôi bất kỳ lúc nào, khi chúng tôi sử dụng nội dung của bạn làm cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn. Việc rút lại này sẽ không có hiệu lực pháp lý nhưng có thể ngăn cản việc cung cấp một số dịch vụ nhất định.

9. Tổng quát.

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật này và sẽ thông báo cho bạn bằng cách cung cấp một thông báo rõ ràng về những thay đổi này qua email hoặc trên trang web của chúng tôi và trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng và / hoặc truy cập vào ứng dụng của chúng tôi sau sửa đổi, bạn sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản mới. Nếu bạn không chấp nhận bản cập nhật, vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chấm dứt bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi, đồng thời xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn (trừ khi được yêu cầu duy trì cho các mục đích pháp lý) và bạn sẽ không thể tiếp tục để sử dụng các dịch vụ mà bạn đã đăng ký.