Điều khoản dịch vụ

Ứng dụng cũng tự động thu thập và nhận một số thông tin nhất định từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, bao gồm các hoạt động bạn thực hiện trên trang web, nền tảng và ứng dụng của chúng tôi, loại phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng (ví dụ: hệ điều hành hoặc trình duyệt của bạn).

1. Giới thiệu và chấp nhận.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là "Điều khoản Dịch vụ") áp dụng cho việc sử dụng SafeMobile. Nếu bạn là người đăng ký Dịch vụ SafeMobile và người được cấp phép của Phần mềm SafeMobile (sau đây gọi là "Bạn" khi chấp nhận Điều khoản dịch vụ) không đồng ý với Điều khoản dịch vụ, bạn không được cài đặt Phần mềm SafeMobile hoặc sử dụng Dịch vụ của SafeMobile.

Bạn chấp nhận tuyên bố rằng bạn đã đọc và chấp nhận Chính sách quyền riêng tư của SafeMobile, các điều khoản trong đó là một phần không thể tách rời của Điều khoản dịch vụ này.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của SafeMobile, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này. Việc không tuân thủ bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản SafeMobile của bạn. Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn có đủ khả năng và được trao quyền, trên 18 tuổi, để tham gia vào các Điều khoản dịch vụ này.

2. Dịch vụ SafeMobile.

a. Mô tả:

Thông qua Dịch vụ SafeMobile, chúng tôi cung cấp các dịch vụ để theo dõi và kiểm soát việc sử dụng thiết bị của bạn ("Thiết bị được theo dõi") bằng bảng điều khiển dành cho phụ huynh cho phép bạn cấu hình mức độ các phạm vi giám sát và lọc các Thiết bị được giám sát bằng tài khoản của bạn ("Tài khoản SafeMobile"), cung cấp cho bạn khả năng duyệt web và điều hướng an toàn.

Mục đích là cho phép bạn kiểm soát việc sử dụng các Thiết bị Giám sát này của trẻ em ("Người dùng") để cả bạn và Người dùng đều có thể hưởng lợi từ công nghệ này, giúp Người dùng tự quản lý các khó khăn về hành vi khi truy cập và sử dụng Internet.

b. Sử dụng Dịch vụ SafeMobile:

Sử dụng. Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ của SafeMobile theo các Điều khoản dịch vụ này và các luật hiện hành, đặc biệt là các luật liên quan đến quyền riêng tư, quyền hình ảnh, danh dự và uy tín, bí mật viễn thông, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quan hệ lao động, không phân biệt đối xử và tiết lộ bí mật, và bất kỳ quy định nào khác điều chỉnh quyền trẻ em. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ SafeMobile theo bất kỳ cách nào có thể làm xấu đi hoặc để cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba.

Tuân thủ pháp lý: Dịch vụ SafeMobile tuân thủ theo các quy định về luật pháp của Chính phủ Việt Nam.

Hạn chế sử dụng. Bạn đảm bảo tuân thủ các điều khoản sau và nếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ không thể sử dụng Dịch vụ của SafeMobile khi bạn không thể đảm bảo tuân thủ đúng bất kỳ điều khoản nào trong số đó:

Dịch vụ SafeMobile chỉ có thể được sử dụng cho mục đích kiểm soát các Thiết bị được Giám sát do Bạn hoặc Người dùng sở hữu hoặc do Bạn kiểm soát một cách hợp pháp và khi các quy tắc pháp lý hiện hành cho phép họ thực hiện việc kiểm soát đó mà không vi phạm quyền của Người dùng hoặc các quy tắc ràng buộc khác.

Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ SafeMobile cho mục đích sử dụng của riêng bạn.

Trong mọi trường hợp, Bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng hợp pháp các Dịch vụ của SafeMobile.

Nếu bạn là trẻ em dưới 14 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân cho chúng tôi trước khi chúng tôi có được sự Đồng ý của Phụ huynh. Nếu bạn tin rằng một đứa trẻ dưới 14 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không được sự đồng ý của cha mẹ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện bất cứ lúc nào.

Nếu bạn là trẻ em từ 14 tuổi trở lên, bằng cách đồng ý với các điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý cung cấp các tin cá nhân của bạn cho chúng tôi để đăng ký, đăng nhập và sử dụng các tính năng của SafeMobile. Đồng ý xác nhận sẽ đồng ý cung cấp thông tin cá nhân để lưu trữ, phân tích không vì mục đích cá nhân của chúng tôi mà chỉ mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng ứng dụng. Các xác nhận đồng ý cung cấp thông tin của khách hàng phải đảm bảo được lưu trữ để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra (nếu có). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các Điều khoản Dịch vụ này tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn và quyền truy cập Dịch vụ bị thu hồi khi các Điều khoản Dịch vụ này hoặc việc sử dụng Dịch vụ bị cấm hoặc trong phạm vi cung cấp, việc bán hoặc cung cấp Dịch vụ xung đột với bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Hơn nữa, Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng của bạn chứ không phải cho việc sử dụng hoặc mang lại lợi ích cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Khoảng thời gian. Tài khoản SafeMobile sẽ được kích hoạt và vẫn có hiệu lực trừ khi bị Bạn hoặc Chúng tôi hủy bỏ.

Sự hủy bỏ. Bạn có thể hủy Tài khoản SafeMobile của mình bất kỳ lúc nào. Tất cả các yêu cầu hủy bỏ phải được gửi đến: [email protected] Chúng tôi có thể hủy đăng ký của bạn ngay lập tức trong trường hợp vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ email của bạn. Chúng tôi có quyền chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi với bạn, trong trường hợp Tài khoản SafeMobile của bạn không hoạt động trong hơn 1 tháng, bằng cách gửi cho bạn thông báo bằng văn bản trong 15 ngày tới địa chỉ email của bạn.

Kết thúc Dịch vụ SafeMobile. Trong trường hợp chấm dứt mối quan hệ với Chúng tôi vì bất kỳ lý do gì theo các Điều khoản này, quyền truy cập vào Tài khoản SafeMobile của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và nội dung của bạn sẽ bị xóa, ngoại trừ các bản sao lưu (chỉ dành cho mục đích khôi phục sao lưu hoặc cho bất kỳ trường hợp nào có thể phát sinh trong kết nối với Tài khoản SafeMobile của bạn) hoặc phải được chúng tôi giữ lại vì bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Bảo vệ. Bạn hiểu rằng Dịch vụ SafeMobile có thể được sử dụng để truyền nội dung của Thiết bị được giám sát và nội dung giao tiếp (bao gồm cả họ và tên, email, nhắn tin hoặc liên lạc mạng xã hội, v.v.) sẽ được truyền theo cách được mã hóa qua Internet.

c. Điều khoản áp dụng:

Quyền sở hữu. SafeMobile là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp liên quan đến Dịch vụ SafeMobile. Việc sử dụng Dịch vụ SafeMobile không có nghĩa là chuyển nhượng tất cả hoặc một phần các quyền đó cho bạn hoặc Người dùng của bạn.

Nội dung Người dùng. Để cung cấp Dịch vụ SafeMobile, Nền tảng giám sát và lưu trữ thông tin được truyền từ Thiết bị được giám sát nơi Phần mềm SafeMobile được cài đặt, về các hoạt động cục bộ và trực tuyến (sử dụng ứng dụng, tìm kiếm, mạng xã hội, duyệt web, v.v.) và thông tin liên lạc (một số hình thức mạng xã hội, tin nhắn tức thời, v.v.). Thông tin này được thu thập, lưu trữ và phân tích thay mặt bạn và theo cấu hình hệ thống mà bạn thực hiện, đồng thời bạn và Người dùng liên quan là chủ sở hữu duy nhất của nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin được truyền cho chúng tôi. Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, không độc quyền, có thể cấp phép lại để lưu trữ và xử lý nội dung đó trên máy chủ của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ SafeMobile.

Bảo hành. Dịch vụ SafeMobile sẽ được cung cấp một cách chuyên nghiệp và phù hợp với các quy định hiện hành. Bất kỳ lỗi dịch vụ nào phải được thông báo cho dịch vụ hỗ trợ [email protected] Ngoại trừ bảo hành nhanh này, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, SafeMobile không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào khác, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ SafeMobile và từ chối bất kỳ bảo hành nào về tính phù hợp hoặc chất lượng thỏa đáng của Dịch vụ SafeMobile. Nếu Bạn đã tải xuống Dịch vụ SafeMobile từ “App Store” của Apple, trong trường hợp Dịch vụ SafeMobile không tuân thủ các bảo hành này, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại các khoản Phí bạn đã trả. Bạn biết rằng Apple không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Dịch vụ SafeMobile và tất cả các khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào ở đây là trách nhiệm của SafeMobile, phù hợp với các quy định của các Điều khoản Dịch vụ này.

Yêu cầu bồi thường. SafeMobile chịu trách nhiệm duy nhất về việc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phần mềm SafeMobile, việc bạn sở hữu và / hoặc sử dụng Phần mềm SafeMobile. Hơn nữa, SafeMobile hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và xử lý mọi khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như vậy.

Trách nhiệm hữu hạn. Ngoại trừ trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép: SafeMobile sẽ không chịu trách nhiệm đối với (A) bất kỳ tổn thất gián tiếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bị mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh, thiện chí hoặc danh tiếng, gián đoạn kinh doanh, hỏng máy tính hoặc các thiệt hại khác; (B) tổn thất phát sinh từ hoặc liên quan đến các hành động sau đây (i) sử dụng bất hợp pháp và / hoặc trái với các quy định của Điều khoản dịch vụ của SafeMobile, và đặc biệt, các hạn chế về việc sử dụng được quy định trong Điều khoản 2 (ii) của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ SafeMobile; (ii) truy cập bất hợp pháp hoặc trái phép vào Dữ liệu của Người dùng theo các quy định của Chính sách Bảo mật; (iv) xóa hoặc mất dữ liệu hoặc tin nhắn được truyền qua các Dịch vụ của SafeMobile hoặc (v) bất kỳ thay đổi nào đối với Dịch vụ của SafeMobile được thông báo cho Bạn; (vi) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc cung cấp Dịch vụ SafeMobile. Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ chỉ dành cho những thiệt hại trực tiếp và trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng số tiền bạn thanh toán theo Dịch vụ của SafeMobile trong mười hai (12) tháng trước khi sự kiện gây ra thiệt hại. Giới hạn này sẽ không áp dụng trong các trường hợp cố ý làm sai hoặc thiệt hại trực tiếp gây ra cho cá nhân hoặc tử vong.

Sự bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và coi chúng tôi là vô hại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bạn sử dụng sai hoặc sử dụng không đúng các Dịch vụ của SafeMobile trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Các sửa đổi. SafeMobile bảo lưu quyền sửa đổi thiết kế và / hoặc cấu hình của Dịch vụ SafeMobile được cung cấp, mà không làm giảm các dịch vụ được cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Dịch vụ này (bao gồm cả Chính sách Bảo mật). Mọi sửa đổi quan trọng sẽ được thông báo cho bạn, thông qua email Tài khoản SafeMobile do bạn cung cấp, theo cách hợp lý trước khi sửa đổi có hiệu lực và sẽ có hiệu lực vào ngày công bố. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào nữa sẽ phải tuân theo các Điều khoản mới mà bạn nên đọc kỹ.

Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ. Chúng tôi cố gắng cung cấp Dịch vụ SafeMobile 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Tuy nhiên, do các vấn đề về bảo trì, bảo mật cũng như một số sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (trường hợp bất khả kháng), Dịch vụ của SafeMobile có thể bị tạm ngừng hoặc bị ảnh hưởng. Bất kỳ lỗi dịch vụ nào phải được báo cáo đến dịch vụ hỗ trợ [email protected] Chúng tôi cam kết sẽ trả lời các thắc mắc của Bạn trong vòng 3 ngày làm việc. Bạn biết rằng pháp nhân cung cấp kho ứng dụng nơi bạn đã tải xuống Phần mềm SafeMobile không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì hay hỗ trợ nào liên quan đến Phần mềm SafeMobile.

Người dùng iOs. Khi cài đặt Phần mềm SafeMobile cho Thiết bị được giám sát với hệ điều hành iOS, do cấu hình kỹ thuật của hệ thống, tất cả dữ liệu được truyền đến và đi từ Thiết bị đều được chuyển qua các máy chủ của chúng tôi, theo cách mà chúng tôi có thể nhìn thấy đối với bên thứ ba, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet của bạn và chủ sở hữu địa chỉ IP mà từ đó bắt nguồn thông tin liên lạc. Mặc dù chúng tôi KHÔNG phải là nhà cung cấp quyền truy cập Internet, do cấu hình này, chúng tôi có thể nhận được thông báo ("Thông báo") từ bên thứ ba về hành vi trực tuyến của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn việc tải xuống và / hoặc xem nội dung trực tuyến, đăng nội dung trực tuyến, mở trực tuyến tài khoản và / hoặc sử dụng các ứng dụng và chương trình của bên thứ ba. Nếu chúng tôi nhận được Thông báo như vậy cho biết Người dùng của bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hoặc có thể là bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba, hoặc nếu chúng tôi tin rằng (theo đánh giá hợp lý của chúng tôi) bất kỳ hoạt động nào của Người dùng của bạn có thể gây bất lợi cho quy định của các Dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền (và sẽ, nếu chúng tôi có nghĩa vụ với tòa án hoặc luật hiện hành hoặc để bảo vệ lợi ích và doanh nghiệp của chúng tôi, và đặc biệt, nhưng không giới hạn, nếu chúng tôi nhận được Thông báo từ bên thứ ba hoặc theo quan điểm của chúng tôi, nếu hoạt động của người dùng trên một thiết bị có hoặc có thể gây bất lợi cho việc cung cấp Dịch vụ thì: (a) đình chỉ hoặc chặn quyền truy cập thiết bị của bạn vào Internet hoặc vào các trang web / dịch vụ internet nhất định; và (b) bất kỳ bên nào cung cấp Thông báo cho chúng tôi hoặc Tòa án hoặc cơ quan công quyền có tên và chi tiết liên hệ của bạn và / hoặc (c) chấm dứt Tài khoản của bạn. BẠN ĐỒNG Ý VỚI VIỆC CÔNG BỐ DỮ LIỆU LIÊN HỆ CỦA BẠN CHO MỤC ĐÍCH NÀY. Chúng tôi sẽ không đình chỉ quyền truy cập của bạn hoặc cung cấp dữ liệu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không thông báo trước cho bạn.

3. Khác.

Bảo mật. Bạn đồng ý duy trì tính bảo mật và nỗ lực hết sức để ngăn chặn và bảo vệ Dịch vụ SafeMobile cũng như tài liệu kỹ thuật của nó khỏi tiết lộ và / hoặc sử dụng Dịch vụ trái phép.

Thanh liêm. Các Điều khoản Dịch vụ này đưa ra toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này. Bất kỳ tuyên bố, hứa hẹn hoặc điều kiện nào không được quy định rõ ràng trong các văn bản nói trên đều không có giá trị ràng buộc đối với các bên. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được thực thi dưới hình thức sửa đổi trong phạm vi cần thiết để khiến nó có thể thực thi được.

Thông báo. Bạn đồng ý nhận email của chúng tôi về Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không cung cấp địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn thông tin và gửi cho bạn các thông báo dịch vụ liên quan đến Tài khoản SafeMobile của bạn hoặc khi luật pháp yêu cầu. Bằng cách này, bạn công nhận và đồng ý rằng những thông báo đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng chúng trên trang web của mình hoặc gửi chúng cho bạn qua e-mail. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp không thể thông báo cho bạn.

Quyền tài phán và luật áp dụng. Nếu bạn đã tải xuống Phần mềm SafeMobile từ “Apple Store”, bạn xác nhận rằng Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba được hưởng lợi từ Điều khoản dịch vụ này. Khi Bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này, Apple sẽ có quyền thực thi các Điều khoản Dịch vụ này đối với Bạn, với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

Tải xuống